A szelpo.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

A Szelpo AutoControl Systems Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak védelmének érdekében, ezért kiemelt figyelmet fordítunk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, továbbá minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Szelpo AutoControl Systems Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 390., cégjegyzékszám: 07-09-000269 a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő, a szelpo.hu honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetése során a jelen tájékoztató (a továbbiakban: tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Általános Rendelkezések

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Szelpo AutoControl Systems Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 390.

Cégjegyzékszáma: 07-09-000269

Adószáma: 10267116-2-07

Levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 390.

Központi e-mail címe: szelpo@szelpo.hu

Központi telefonszáma: +36 22 500 863

Törvényes képviselő: Pomozi Gyula ügyvezető igazgató,

                                      8000 Székesfehérvár, Budai út 390.

A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett).

Fogalmak

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Alapelvek

 Az adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak.
 • A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy a károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A weboldal látogatóinak adatai

A honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A kezelt adatok: idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Az adatokat a látogatástól számított 30 napig őrizzük meg.

A portál külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni. A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez külső szolgáltatókat használ.

A weboldalon keresztül hírlevére regisztrált, illetve az ajánlatkérő és jelentkezési lapot kitöltő felhasználók esetén a kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok (teljes név, cég név, email cím, telefonszám). Az adatkezelés időtartama a rögzítéstől számított 3 év.

Az adatok törlése és módosítása

A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő elérhetőségein.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult a kezelt személyes adatai tekintetében:

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Hozzáférés:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

Törlés:

Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől az adatai törlését indokolatlan késedelem nélkül, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat a jogszabály alapján törölni kell.

Jogorvoslat:

Amennyiben Ön nem ért egyet az adatkezelés módjával, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Egyéb adatkezelések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki az adatkezelő, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.